test
หมวดหมู่สินค้า: แนวข้อสอบ
รหัส :
แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
ราคา 390.00 บาท

12 กันยายน 2561

ผู้ชม 16 ผู้ชม

แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
 
ภาค ก
- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ภาค ข
- พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาวินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
- จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
- แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
 
 
 
 
สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้
Line ID : @uky7271j    (อย่าลืมใส่@ก่อนนะค่ะ)
Tel :        062-039-5968
E-Mail :  bowei2559@gmail.com
1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง
 
**ช่องทางการชำระเงิน**
ชื่อบัญชี : น.ส. สุมาลี ประพฤติธรรม 
ธนาคาร กสิกรไทย เลขบัญชี 235-289406-3  บัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 408-768261-5  บัญชีออมทรัพย์  
 (พร้อมเพย์ 0620395968)
2. แจ้งสลิปการโอน ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)
 
 
แนวข้อสอบทุกตำแหน่งทุกหน่วยงาน
 
Engine by shopup.com